Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 36 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/İcra ve İflas Hukuku
İcra Ve İflas Hukuku
İcra ve iflas hukuku, özel hukuk ilişkisinden doğan ve yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmeyen borçları devlet gücüyle zorlanarak yerine getirilmesini konu alan hukuk dalıdır. Bu kitap icra ve iflas hukukunu kuramsal ve uygulamasal açıdan irdeley...
23.00 EUR
İcra ve İflas Kanunu (4 Cilt)
İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. 5/7/2012 tarihinde yayınlanan 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas...
450.00 EUR
İcra ve İflas Hukuku Mevzuatı
İcra ve İflas hukuku, borçlu, alacaklılar ve üçüncü kişiler yönüyle önemli bir hukuk dalıdır. Burada yer alan kurallar, ekonomi ve ona bağlı olarak diğer alanlarla da ilgilidir. Örneğin, aile huzuru, toplumsal barış gibi. Bu alandaki kuralların genel olar...
22.50 EUR
Ticari Şirketler İle İlgili Uygulamalar
01/07/2012 tarihi itibarı ile yürürlüğe gire 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ülkemizde Ticaret Şirketleri ile ilgili olarak düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin girmesi ile birlikte Temmuz 2013 itibari ile birinci baskısı yapılan kitabımda da ticar...
20.00 EUR
Sıra Cetveli
Haciz yolu ile takipte sıra cetveli düzenlenirken, en önemli husus hacizdir. Hukukumuzda, haczi önce yapanın, rehin hakkında olduğu gibi bir önceliği yoktur. Sadece maaş hacizlerinde, haczi önce yapanın kesintisi bitmeden sonraki hacizler için kesinti yap...
65.00 EUR
Tasarrufun İptali Davaları (Ciltli)
Ülkemizde son yıllarda ticari hayatın gelişmesi ve ardı ardına yaşanan ekonomik kriz ortamları borçluların borçlarını ödememek maksadıyla alacaklılarından mallarını kaçırmak için yeni ve farklı yollar denemeleri sonucunu doğurmuştur. Bu maksatla borçlular...
42.50 EUR
İcra İflas Suçları
ESERDE; İcra - iflas suçları ile disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemler ve verilen cezaların, toplumun ciddi bir kesimini ilgilendiren sosyal bir olgu olduğunu, ancak hukukun bu alanına hukukçuların yeterli ilgiyi göstermediğinin farkına varacaksı...
32.00 EUR
İtirazın İptali Menfi Tespit Ve İstirdat Tasarrufun İptali (Ciltli)
ESERDE; Hukuk mahkemelerinde görülen davaların yaklaşık yüzde altmışını oluşturan İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali, İflas ve İflasın Ertelenmesi Sıra Cetveline İtiraz (Kayıt Kabul, Kayıt Terkin) davalarında, avukatlar ve hukuk h...
99.50 EUR
Türk Hukukunda Hısımlık Ve Hısımlığın Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Bakımından Sonuçları
Hısımlık, gerçek kişiler arasında kan bağından veya Kanunda öngörülen hukuki işlem ve ilişkilerden doğan ve hukuk düzeni tarafından kendisine bazı sonuçlar bağlanan yakınlık ilişkisidir. Çalışma konusunun esasını hısımlığın medeni usul ve icra- iflas huku...
19.00 EUR
İcra Ve İflas Hukuku Esasları
-İcra Teşkilâtı -Takip Yolları -Menfi Tespit ve İstirdat Davaları -İhtiyatî Haciz -Takipli ve Takipsiz İflâs -İflâsın Ertelenmesi -Konkordato -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin UzlaşmaYoluyla Yeniden Yapılandırılması -İptal Davası -İcra-İflâs Suçla...
27.50 EUR
Toplam 36 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1