Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1
Sıralama:
Kategori:Hukuk/Medeni Hukuk
Hukukta İstinaf Uygulaması
Ülkemizde iki dereceli yargı sistemi uygulanmakta iken, 2004 yılında kabul edilen 5235 sayılı Adli Yargı İlk derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesi ve 6100 sayılı HMK nda istinaf i...
32.50 EUR
Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf
Kitabın ilk baskısındaki sistematik aynen korunmuş olup, ikinci baskıda, 06. 08. 2015 gün ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan -Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İş...
60.00 EUR
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (LMD ? 2A)
LİBRA Mevzuat Serimizin temel kitaplarından olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıfların ve Önemli hususların, notlar şeklinde maddelerin a...
12.50 EUR
6100 Sayılı HMK'ya Göre Hazırlanmış: Asliye Hukuk Davaları (Ciltli)
Örneklerle; İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz Delillerin Tesbiti Adli Yardım Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri Elinizdeki bu kitabın yazımına Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi olarak görev yaptığım sırada 4 yıl öncesinden başlanılmış olup, özellikle mes...
99.00 EUR
Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Edinme
Kitap, TMK m.713/1 kapsamında yer alan "tapusuz taşınmaz tescili" ile m.713/2 kapsamında yer alan "tapulu taşınmazın mülkiyetinin aktarılmasına ilişkin " tapu iptali ve tescili" davalarının koşulları ve uygulamasıyla ilgili konula...
29.95 EUR
Önalım Hakkı
Tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıkların tüm yönleriyle ve Yargıtay Kararları eşliğinde incelendiği kitabın; Birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve ku...
27.45 EUR
Medeni Hukuk
Genel Bilgiler *Başlangıç Hükümleri *Kişiler Hukuku *Gerçek Kişilik *Tüzel Kişilik *Dernekler *Vakıflar *Aile Hukuku *Evlilik Hukuku *Evliliğin Kurulması *Evliliğin Genel Hükümleri *Eşler Arasındaki Mal Rejimi *Evliliğin Sona Ermesi *Hısımlık Hukuku *Sahi...
12.50 EUR
Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü
6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itira...
49.95 EUR
Kişi Hukuku ? Velayet ? Vesayet ? Soybağı
Kitabımızın inceleme konusu olan, kişiler hukuku ve kişilik, hısımlık, soybağı, soybağının kurulması, evlât edinme, soybağının hükümleri, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık konuları Medeni Hukukta önemli bir yer tutmakta, konular kamu düzeni v...
105.00 EUR
Medeni Usul Hukukunda Temyiz
Kitap, Usul Hukukunun son derece önemli bir konusu olan ?Temyiz" kavramını tüm yönleri ile anlatmaktadır. Temyize Müracaatın şartları ile başlayan kitap, temyiz sebeplerini, temyize müracaat edebilecek kimseleri tek tek açıkladıktan sonra; uygulamad...
20.95 EUR
Toplam 77 Kayıt Bulunmuştur.[1 - 10] Aktif Sayfa:1