Menüler
KATEGORİLER
Çocuk Kitapları
Toplam 8 Kayıt Bulunmuştur.
Sıralama:
Kategori:Tarih - Coğrafya/Selçuklu Uygarlığı
Çağrı Bey
Bundan yaklaşık 1000 yıl önce Asya'nın bozkırlarında Oğuzların Kınık Boyuna mensup bir topluluk, yerleşebilecekleri yeni yurtlar bulmak ümidiyle bölgeden bölgeye sürüklenmekteydi. İlk bakıldığında hiç kimse, gelecekte dünyanın en büyük devletlerinden biri...
4.38 EUR
Cogito 29 - Selçuklular
Anadoluda Selçuklu Çağı Yeni Dünya Düzeninin Sonu? Dünya Kültür Savaşı Defoeden Mikroplu Çağrışımlar Meksikanın Beş Güneşi Cogito-İnteraktif Ludwig ile Karl Buluştuklarında Gönüllü Provokatör: Sloterdijk Foucaultnun Reddi, Foucaultnun Araçsallaştır...
12.50 EUR
Selçuklular Tarihi ve Türk - İslâm Medeniyeti
Kendisinden sonraki bütün tarih araştırmalarına metod ve muhteva olarak kaynaklık etmiş bir baş eserdir. "Türkler, İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şümûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşla...
30.00 EUR
Târîh-i Güzîde
Târîh-i Güzîde'nin yazarı Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, H.680/M.1281'de Kazvîn'de doğdu. Arap asıllı Şiî bir ailenin çocuğu olan Hamdullâh, Kerbelâ'da Hz. Hüseyin'in saflarında savaşarak ölen, Hürr b. Yezîd er-Riyâhî'nin ahfadındandır. Târîh-i Güzîde'nin...
10.00 EUR
Bir Ortaçağ Şairinin Kaleminden Selçuklular
İbnü'l-Verdî Târîh'inde bulunan Selçuklularla ilgili kayıtların tercüme edildiği bu çalışma, ortaçağ tarihi kaynaklarının erişimi noktasındaki zorluğun izalesi için küçük de olsa bir katkı sağlayabilmeyi hedef edinmiştir. Merhum Ali Sevim tarafından başla...
7.50 EUR
Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Selçuklu İmparatorluğu hususunda alanında otorite sayılan isimlerin başında gelen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu başlıklı çalışmasında Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu?da artık siyasî, iktisadî ve içt...
14.00 EUR
At Üstünde Selçuklular
11. yüzyıla gelindiğinde Türkler Müslümanlığı kabul ederek batıya göç etmeye başlamış, Selçuklu Devleti'ni kurarak Orta Asya ve Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi. O döneme kadar İslam dünyasıyla büyük çaplı bir çatışmaya girmemiş olan Avr...
12.50 EUR
Selçukname
Osmanlı tarihçileri Selçuklular ile ilgili olarak müstakil eserler yazmışlar mıydı? Bu konuda ilk önemli bilgiler Osmanlı Sultanı II. Murad (öl. 1451) döneminde , Yazıcızâde Alinin İbn Bibînin el-Evâmirül-Alâiyye fil-Umuril-Alâiyye adlı Farsça meşhur eser...
14.50 EUR
Toplam 8 Kayıt Bulunmuştur.